RSS

Arhive pe etichete: stapan

Cuvant la Inaltarea Domnului al Sf. Nicolae Cabasila

Cuvânt la Înălţarea Domnului

si Mântuitorului nostru Iisus Hristos [1]

de preaînţeleptul şi preaeruditul domn Nicolae Cabasila[2]

[Un cuvant foarte frumos si interesant, insa care din pricina dificultatii lui trebuie citit macar de doua ori pentru a putea fi inteles pe deplin – dan.cemen]

Înălţarea Domnului răstoarnă raporturile între cer şi pământ

1. Pe timpurile dinainte, harurile erau din cer şi din veac orice bine ajungea pe pământ de la locurile de sus în lumea de jos, dar astăzi ordinea e răsturnată: dă celor de sus feri­cirea plecând de la cele de jos, iar noi, oamenii, trimiţând dep e pământ îngerilor un Stăpân, împodobim corul acela cu cea mai frumoasă podoabă dintre toate. Cele prezente sunt pentru noi un prilej de plăcere minunată în locul aces­tora [al îngerilor], în locul cărora cinstim într-o măsură cu mult mai mare pe Cel care i-a cinstit şi prin această mutare facem cerul cu atât mai frumos decât el însuşi decât făcea acela mai bun pământul prin cei ce veneau de la el, pe cât de mare e distanţa între nişte sclavi şi un stăpân. Fiindcă acela [cerul] făcea cinstit pământul trimiţând îngeri, dar acum pământul i-a trimis în loc de orice cunună şi podoabă pe Cel căruia îi sunt sclavi heruvimii.

Chiar dacă [Scriptura] spune că Mântuitorul a coborât din cer [In 3, 13 – 14, 31], dar întrucât El era încă fără trup şi nu asumase încă pe om, nu putea nici să coboare, nici să urce, nici nu era loc pe care să-l lase şi la care să ajungă, fiindcă nu era unde să fie de faţă, „căci cerul şi pământul Eu le umplu, zice Domnul” [Ir 23, 24]; iar când a fost ca El să coboare şi să vină jos să şadă împreună cu cei umiliţi, nu a venit pe pământ mai mult din cer decât din pământul însuşi. Dar după ce a îmbrăcat pe om şi i-a fost cu putinţă să se mişte şi să treacă schimbând un loc cu altul, atunci ple­când de la pământ S-a pornit cu adevărat şi a alergat spre celelalte făpturi de acolo şi a primit începutul întregii îna­intări şi al faptelor şi cuvintelor de aici. Şi el [pământul] este o patrie şi un oras al lui Dumnezeu; şi dacă ceva din cele ce sunt trebuie să fie presupus drept patrie şi loc al lui Dumnezeu, atunci pământul e învingător.

Ce este mai nou/straniu decât acestea? Împăratul e de la cei legaţi, Domnul Care dezleagă vina e din locul celor osândiţi, şi de la cei ce şed în întuneric [Mt 4, 16] s-a revărsat la toată creaţia Lumina cea adevărată [In 1,9], Cerul Îl primeşte ploaie timpurie şi târzie [Ir 5, 24], iar îngerii şi heruvimii văd reflectată de pământ raza căreia i se închină, slava nespusă şi strălucirea care-i uimeşte. Şi se face aici o mirare şi a îngerilor şi a oamenilor: unii uimindu-se de Dumnezeul care urcă, iar alţii de omul ridicat; văzându-L în formă de Dumnezeu, unii socotesc nouă/stranie urcarea Lui, iar alţii, ştiindu-L om ca şi ei, se miră că ajunge în cer cel de o simţire cu ei. Si dacă firile Celui dublu sunt împărţite prin imne, din ambele se armonizează un singur cor în jurul Unicului Mire, îngerii cântându-I iubirea de oameni, iar oamenii puterea.

Înălţarea treptată – cinstire a timpului

2. Iar El urcă cu răgaz şi pas cu pas, şi nu ajunge dintr-o dată la locurile de sus — căci n-a fost luat pe sus, ci „a fost purtat la cer” [cf. Lc 24, 51] —, deşi nimic nu împie­dica să i se dea tronul „deodată, într-o clipeală de ochi”, zice Pavel [7 Co 15, 52], acolo unde va răpi de pe pământ în ziua de pe urmă şi trupurile sfinţilor [7 Tes 4, 17]. Nemistuind nici o mică parte a timpului, ci reţinându-Se, urcă încet, puţin câte puţin, dând răgaz acestui spectacol şi nu fuge repede de ochiul celor ce privesc de pe pământ, pen­tru ca pe ucenici să-i veselească, pământul să-l cinstească şi să Se arate iubitor de oameni, iar nu fugind din lume, nici lăsându-i pe oameni, ci să arate că pentru ei a plecat şi S-a dus suportând unele ca acestea ca un ambasador, avocat şi mijlocitor la Tatăl pentru neamul omenesc; şi [să Se arate] totodată nu necinstind timpul, ca Unul care a ajuns sub timp, precum a şi fost purtat în pântec un timp, şi dez­leagă puterea morţii, iar a treia zi zideşte templul dărâmat al trupului Său [cf. In 2, 19-22], aşa cum şi la începutul timpului cu o lungime şi un număr de zile a dat subzistenţă întregului univers.

…sfinţire a aerului

Încă şi pentru ca, aşa cum prin zăbovirea Sa în ele a lu­minat pământul şi iadul, tot aşa şi aerul, primindu-L pentru puţin timp, a fost sfinţit şi el şi nici un loc n-a fost lăsat ca propriu lor tâlharilor din el, adică stăpânitorilor întunericu­lui. Şi după ce toate au primit Soarele, păşeşte pe un nor, ca şi aerul să primească trupul foarte uşor, pentru că El este „Cel ce pune norii suirea Lui, Cel ce umblă peste ari­pile vânturilor” [Ps 103, 3].

Norul – simbolul Duhului Sfânt

Norul însă L-a învăluit şi pe Cel care-şi schimbase for­ma [Mt 17, 5] şi tot el îl va aduce atunci când Se va coborî pe pământ în ziua de pe urmă [FA 1, 11] şi tot un nor îi va aduna de pretutindeni pe aleşii Lui [7 Tes 4, 17], Peste tot El are nevoie de nor. Mai întâi, deoarece şi creaţia cea nouă [2 Co 5, 17; Ga 6, 15], al cărei singur Meşter a venit El, şi pentru care a făcut toate şi a arătat toate, o alcătuieşte un Duh şi o apă, iar norul este alcătuit din acestea. Apoi, pentru că acesta [norul] era în mod simplu simbol al Mângâietorului de o cinstire cu El şi prezent mereu tot timpul, Care e numit şi apă [In 7, 37-39], e chemat şi duh [In 15, 26], prin Care s-a alcătuit şi acel trup egal cu Dumne­zeu al Mântuitorului [Mt 1, 20], prin Care a lucrat El Însuşi lucrurile mai presus de fire, Care venind peste El atunci când S-a botezat a dat mărturie de dumnezeirea Lui [Mt 3, 16], Care a fost de faţă atunci când El S-a schimbat la faţă arătându-Se prin nor şi completând Treimea, legându-Se pe Sine Însuşi ca al Treilea de [Tatăl] Cel ce dădea mărturie şi de [Fiul] Cel ce primea mărturia [Mt 17, 5]. Căci şi acum, când Fiul urcă, iar Tatăl Se arată prin pornirea spre El a Slugii Sale [cf. Is 52, 13] — căci unde altundeva Se grăbea Fiul restabilit? — a fost nevoie să Se arate prin nor şi Mângâietorul ducându-L pe Cel de o cin­stire la cer, aşa cum mai înainte „a fost dus de Duhul în pustie” [Mt. 4, 1].

Străbaterea în sens invers a ierarhiei şi porţilor cereşti

3. Iar Celui ce urcă I se deschid nişte porţi. Şi ce altceva trebuie crezute aceste porţi decât hotarele demnităţilor şi ordinelor [îngereşti] pe care le-a depăşit trupul îndumnezeit. Căci întrucât Mântuitorul avea nevoie de un loc din pricina trupului Său, dar nicăieri între cele făcute nu era un loc cuvenit, ci chiar şi un loc al îngerilor şi al arhangheli­lor, ba încă şi al celor de mai departe, chiar al heruvimilor înşişi, era mai prejos decât I se cuvenea, ca unul care era egal cu Dumnezeu, de aceea orice ordin al celor necorpo­rale s-a dat înapoi dinaintea Celui ce urca şi fiecare din locurile cele mai înalte i-L ceda pe al său propriu, cei mai de sus după ce-i mai jos, şi aşa tot mai sus, până când, după cuvântul lui Pavel, “a ajuns mai presus de toată stă­pânirea, domnia şi puterea” [Ef 1, 21]. De aceea, cei mai mari află/învaţă despre Cel mai înalt de la cei mai mici şi corifeii de la cei subordonaţi, ca minunea să urce de la cele umile la cele înalţe, pentru că, spune Pavel „prin Biserică”, care e mai prejos decât toate ordinele, „s-a făcut cunoscută stăpâniilor şi începătoriilor înţelepciunea mult variată a Lui Dumnezeu” [Ef 3, 10]. Pentru acestea îngerii secunzi Îl vestesc pe Cel necunoscut de ei, iar porţile le ridică co­mandanţii ordinelor, care deţin în fiecare ordin hotarul ultim de cinstire si locul de vârf. Căci dacă cedează locul cei mai mici, încă nu este arătat Cel ce este cinstit de tot ordinul, ca Unul care era mai înalt decât ele, dar dacă fac asta comandanţii, la care este toată slava corului, atunci era evident că Cel închinat de tot crugul este mai presus de ele. Porţile sunt însă veşnice ca unele înfipte din veac şi nimănui dintre toţi ele nu-i oferă trecere în ziua aceasta, dar „acum, zice [Psalmistul], ridicaţi-vă!” [Ps 23, 7. 9], pen­tru că trece „Cel căruia I se va pleca tot genunchiul celor cereşti” [Flp 2, 10]. Căci nimănui nu i s-a întâmplat să vină pe această cale, nimeni nu s-a urcat în cer de pe pământ [Rm 10, 6], ci primul şi singurul care a croit această cale e Mântuitorul; „pentru că nimeni, zice, nu s-a urcat în cer decât Cel ce S-a pogorât din cer” [In 3, 13].

Hristos, Împărat al slavei prin pătimirea Sa

4. Dar de ce trebuie să fíe ridicate porţile? „Pentru că e Împărat al slavei, tare şi puternic în război” [Ps 23, 8], fiindcă a urcat plin de răni. Dovadă era slăbiciunea trupu­lui şi lipsa de slavă pe care o răbdase, căci era evident că purtase cruce. Şi era minunat pentru că într-o putere şi slavă atât de nespusă aducea urmele lipsei de slavă şi ale slăbicunii, cărora îngerii vestitori le opuneau: crucii slava de acolo, iar slăbiciunii triumful prin aceasta, faptul că triumfătorul nu dobândise numai o slavă strălucită, dar era şi Împăratul slavei înseşi [Ps 23, 7-l0]. Nefolosindu-Se de nimic din cele ce obişnuiesc să aducă slava, Acesta venise la ea prin cele contrare, şi de aceea a putut fi fără slavă, după care, spunea David, a umplut de slava Sa tot pământul [Ps 56, 5]. Fiindcă acel lucru ar fi fost propriu celui ce urmează legilor slavei, dar acesta celui ce pe cât se pare conduce slava însăşi. Căci nici focul nu poate fi stăpânit de materiă aruncată în foc ca sa-i aţâţe flacăra, nici vizitiul şi cel care conduce caii nu urmează cailor în direcţia în care se pornesc ei, ci, dacă cineva care are un frâu ştie să-i lege cu el şi să-i facă să meargă în sens opus, nici nu este Domn al slavei cel ce ar putea să-şi adune o slavă de la cei ce par a fi cei mai buni. Ci Mântuitorul, aşa cum mai înainte S-a arătat pe Sine Însuşi stăpân al focului arătând o flacără în apă şi aprinzând foc cu pregătirea care-l poate stinge, tot aşa S-a făcut arătat în mod evident că este împărat al slavei, arătându-Se tuturor strălucit şi prealăudt prin lipsă de slavă şi de cinstire. De aceea, spune, acestea nu trebuie să se mire dacă, purtând un trup care are vânătăi, El depăşeşte hotarele fiinţelor necorporale, nici nu trebuie să creadă invocând aceste semne de slăbiciune că Cel Înalt este din pricina acestor lucruri de umilinţă în dezacord cu Sine Însuşi; din contră, luând de aici în chip deosebit dovada clară a forţei Lui suprafireşti, să admită că El este Stăpân al întregii creaţii.

5. Dar îngerii sunt învăţaţi acestea nu numai unii de către ceilalţi, ci şi de Mântuitorul Însuşi. Celor ce-L întreabă: „De ce sunt roşii hainele Tale?” [Is 63, 2], Acesta le spune: Am îmbrăcat trup!, iar celor ce-L întreabă: De ce eşti lovit?, le spune: „«Am călcat Un teasc» [Plg 1, 15]. De bunăvoie M-am lăsat lovit. Căci nu Mi-am vărsat sângele fără să vreau, nici n-am venit pe cruce din slăbiciune, ci Eu În­sumi «am călcat teascul»”. Lucru pe care-l spune şi apos­tolilor înainte de pătimire: „Nimeni nu ia de la Mine sufle­tul Meu, ci Eu îl pun de la Mine Însumi. Putere am să-l pun şi putere am să-l iau iarăşi” [In 10, 18], arătând puterea Lui nebiruită. „Prin urmare, ridicaţi porţile!” [Ps 23, 7], Şi aceasta nu o dată, arătând astfel că nu-şi aduceau aminte acest lucru ştiindu-l, ci îl învăţau neştiindu-l. Deoarece atunci n-ar fi avut nevoie de cuvintele celor secunzi în rang, ei întrebând, iar Acela răspunzând. Fiindcă stăpânii porţilor Îl ştiau bine pe „Stăpânul puterilor”, dar nu-L ştiau pe “Împăratul slavei” cine este. Căci întâiul era dinainte de veacuri numele dumnezeirii şi, de aceea, era cunoscut tutu­ror corurilor îngerilor, dar acesta din urmă le-a rămas as­cuns, şi de el au auzit abia ulterior, el fiind luat plecând de la cruce şi de la cele de ocară; după cum ignorau poate că Stăpânul lor se numea şi Iisus, Nazarinean şi răstignit, lucruri pe care le ştiau numai acei îngeri care slujiseră Celui purtat în pântec şi născut, Celui mort şi înviat. De aceea unii se opresc la acea primă glăsuire şi întreabă nedumeriţi: “Cine este Acesta, Împăratul slavei?” [Ps 23, 10], iar aceştia îi învaţă repetându-le denumirea mai cunoscută: „Domnul puterilor” [ibid.]. Iar ei încetează atunci, recunoscându-L pe cel căutat din cele ce ştiau.

Dezvăluirea raţiunii ultime a Economiei mântuitoare – iubirea

Şi când Acesta înaintează, atunci Însuşi Tatăl îi aduce la aceste raţiuni. Căci profetul Zaharia îi introduce pe Acela [Tatăl] întrebând şi pe Acesta [Hristos] răspunzând, însem­nând prin aceasta că înseşi puterile care sunt nemijlocit în preajma lui Dumnezeu află acum raţiunea Economiei, pe care mai înainte n-o ştiau. Căci atunci când Tatăl îşi des­coperă taina Sa prin Unul-Născut, au părut să fie iniţiate în aceasta şi primele făpturi care stau în jurul tronului însuşi. Dar aici Fiul sugerează şi cauza junghierii şi învăţând de ce anume a venit pătimind pe cruce, spune că ceea ce l-a convins a fost iubirea de oameni. Căci întrebându-L Tatăl de unde are loviturile de pe mâini — pentru că Acesta zice: „Ce sunt aceste lovituri în mijlocul mâinilor Tale?” [Za 13, 6] — El pune înainte casa celui iubit şi spune că faptul că a venit şi a locuit cu cei iubiţi i-a adus aceste lovituri: „Cele cu care am fost lovit în casa celui iubit” [ibid.], pentru că S-a îndurat de cei care zăceau, îndurându-Se a venit la ei, şi venind i-a restaurat, iar mâinile cu care i-a rechemat au fosţ lovite. Şi astfel Stăpânul casei [Tatăl], care are cerul şi pământul, a oferit tuturor robilor Lui dinarul, adică raţiunea trupului şi morţii lui, începând de la cei de pe urmă si până la cei dintâi [cf. Mt 20, 1].

Înălţarea, desăvârşirea preoţiei veşnice a lui Hristos

 6. A venit din cer pe pământ, ca să facă cunoscut celor de pe pământ pe Tatăl Cel de acolo, a coborât de pe pă­mânt în iad, ca să vestească celor din iad economia de pe pământ, din iad a urcat iarăşi la cei de pe pământ, ca să afle cauza coborârii, de pe pământ urcă în cer, ca să fie adusă vestea cea bună şi îngerilor: pe de-o parte, mântuirea oamenilor — căci se bucură împreună cu noi cei replămădiţi, întrucât sunt iubitori de oameni —, pe de altă parte, progresul lor spre cele mai bune, precum şi celelalte, învăţându-L ei pe Dumnezeu mai bine decât înainte şi, înainte de toate, pentru ca trupul cel mai presus decât toată creaţia să ajungă mai presus decât toată creaţia şi să-şi ocupe locul cuvenit. Căci poate de aceea n-avea unde să-şi plece capul [Mt 8,20] atunci când locuia pe pământ. Şi urcă un om în formă de Dumnezeu [cf. Flp 2, 7] şi un Dumnezeu în trup de om, luptător din pricina războiului împotriva morţii, şi biruitor din pricina triumfului, victimă sfântă pentru junghiere, pentru că a primit junghierea vrând aceasta, preot care nu lasă nimic din cele cuvenite lui Dumnezeu, nici nu respinge nimic din cele ce fac pe om, ci salvează în toate fiecare fire şi nu înşeală cu nici un cuvânt nici una din aceste două denumiri, ci numai relele omeneşti, fiindcă aşa cum a fost liber de păcat de la început, aşa a fost şi de toată stricăciunea, pentru că nici una din ele nu ţinea de fire. Căci pe cel dintâi l-am introdus noi, iar cealaltă i-a urmat, fie ca pedeapsă pentru cei ce greşiseră, fie ca leac pentru cei care se îmbolnăviseră. Dintre ele pe unul, adică păcatul Mântuitorul nu l-a cunoscut de la început, iar pe cealaltă, adică stricăciunea, a primit-o, orânduind ca un econom cele ale oamenilor, pentru ca să Se facă în stare să Se jertfească pentru ei, şi în locul jertfei să primească pentru neamul omenesc nestricăciunea. Prin urmare, jertfindu-Se şi bucurându-Se de un trup stricăcios şi aducând acestea care se cuveneau, a dezbrăcat îndată stricăciunea şi n-a fost lipsit de cele care-l făceau victimă. Prin vânătăile Sale vesteşte junghierea, iar fierul care lucrează jertfa e încredinţat pen­tru cei ce văd trupul acela. Şi astfel, jertfindu-Se pentru o zi, este o Victimă perpetuă. Şi aşa cum „o dată pentru tot­deauna S-a adus ofrandă pe Sine însuşi”, cum zice Pavel [Evr 7, 27], de acolo că păstrează totdeauna pe Preot, căci zice: „Tu eşti Preot în veac” [Evr 5, 6; Ps 110, 4], tot aşa fiind adus o dată pentru totdeauna, este Victimă veşnică. Fiindcă n-ar fi putut fi nici Preot veşnic, dacă nu ar fi fost şi Victimă, lipsindu-i atunci ceea ce ar fi făcut preoţia Lui. Aşa L-a dat întregii creaturi pământul pe Stăpânul comun. Şi oamenii îl trimit pe ambasadorul lor, îngerii îl primesc pe Dumnezeul lor, Care li Se înalţă mai curat, iar Tatăl primeşte pe Cel de un tron cu El dându-i o cunună de slavă din trofeele Slugii [Domnului; cf. Is 52, 13].

Aclamarea lui Hristos Cel Înălţat

7. Hai acum să ne adresăm Învingătorului şi noi, cei pentru care s-a făcut războiul! O, Cel ce ai biruit lumea [In 16, 33] şi ai legat pe cel puternic [Mt 12, 20], Care ai luat prăzile [Lc 11, 22] şi i-ai dezlegat pe cei legaţi! O, Cel ce faci toate numai cu voinţa, iar mutându-Te încoace ai intrat în război şi luptă pentru oameni! O, Cel ce cu un semn i-ai zidit pe cei ce nu erau, iar pe cei căzuţi i-ai îndreptat prin sârguinţă şi osteneli! O, Cel care ca să-i faci vii şi să-i în­cununezi pe cei lipsiţi de cinste şi morţi, alergi spre lupta morţii! O, Cel care prin faptul că ai fost defăimat ai dezle­gat vina omului, prin aceea că ai fost răstignit l-ai slăvit, prin aceea că ai murit l-ai făcut viu! O, Dumnezeu care ai murit pentru oameni, Stăpân care ai murit pentru robi şi lipsit de păcat care ai murit pentru foarte răi! O, Cel care prin aceea că ai fost vândut ne-ai dobândit libertatea, prin aceea că ai fost lovit ne-ai câştigat nestricăciunea, iar prin aceea că ai suferit dureri ne-ai agonisit veselia cea curată! O, Cel care ai cumpărat cu sufletul pe duşmani, iar cu sângele pe cei impioşi! O, Cel care ai iubit un om care te ura! O, Cel ce eşti pentru noi, Acelaşi, şi Mântuitor şi preţ de răscumpărare! O, Cel ce eşti şi cale si conducător şi sălaş! Cel ce te-ai făcut pentru robii tăi toate cele care duc la cer! O, imigrare nouă şi străină, care muţi capitala! O, Cel care împreună cu Tine muţi şi strămuţi toată creaţia! O, Cel care n-ai lăsat nimic între cer şi pământ, între Dum­nezeu şi oameni! O, Cel care prin aceea că Te-ai dus pe pământ ai plecat cerul, iar prin aceea că ai plecat la cer ai înălţat pământul! Tu eşti şi Dumnezeul nostru şi apoi moş­tenitor, şi celor al căror stăpân erai din veac, Le-ai slujit ca un rob cumpărat. Şi, iarăşi, pe cei al căror Stăpân în tot felul Te-ai făcut, i-ai făcut fraţi şi Te-ai folosit de ei ca de nişte membre, şi ai primit toată înrudirea, comunitatea şi relaţia ca noi, ca armonizându-ne cu Tine însuţi în tot felul şi urmându-Te prin toate să faci bogăţia ta a noastră! Şi robul păcatului să se audă Fiu al lui Dumnezeu, iar cel legat să se arate încununat. O, de câte şi ce fel de lucruri l-ai făcut datornic pe om! O, datorii care nu pot fi dezlegate de nimeni nicicând! Căci ce ai putea găsi la noi, şi care să nu-l fi pus Tu? Dacă Ţi-am înălţat un glas care aduce vreo recunoştinţă pentru cele pe care ni le-ai dat, nu e un schimb pentru cele date, ci din adaos la datoriile noastre, pentru că faptul de a gândi şi de a putea rosti acestea vine tot de la Tine. Tu însă Ţi-ai pus Ţie Însuţi această lege nouă: de fiecare dată când oferi ceva, Te mărturiseşti dator cu alte haruri celor ce îl primesc. De aceea, să nu treci cu vederea harul Tău mult lăudat, dacă a fost lăudat cu ceva şi de noi, ci să-L arăţi pe Binefăcătorul uitându-Se nu la sărăcia vo­inţei noastre, ci la bogăţia mâinii Tale. Şi în prezent să mă dezlegi, fiind Domn, de toată vina şi să-mi oferi curata simţire a blândeţii Tale şi să faci să mă ruşinez de această nespusă iubire de oameni. Iar după ce mă vei muta de aici, să mă muţi bucurându-mă şi cu nădejdi bune că voi fi scris în corul prietenilor Tăi, şi acolo să stai împreună cu cei ce ştiu cele ale Tale şi pe care I-ai cunoscut Tu Însuţi, ca şi aici cu glasul celor ce prăznuiesc şi al strigătului adăugat de noi să Te cântăm pe Tine Mântuitorul în veac împreună cu părintele Tău Cel fară început şi cu Preasfântul, Bunul şi de Viaţă făcătorul Duh. Amin.


[1] Cuvânt extras din cartea Nicolae Cabasila – Cuvântările teologice: la Iezechiel – Hristos – Fecioara Maria, Studiu introductiv şi traducere de Diac. Ioan I. Ică Jr., Deisis, Sibiu, 2010,  pp. 161 – 171

[2] Traducere după ediţia B. Pseutonkas: Nikolaou Kabasila hepta logoi nyn proton ekdidomenoi, Thessaloniki, 1976, p. 113 – 123; ed. II: Nikolaou Kabasila Logoi. Eisagoge – keimena – scholia, ekd. B. Pseutonkas, Thessaloniki, 2006, p. 124 – 134.

______________________________

foto>

http://1.bp.blogspot.com/_6WRcJM7SGZY/S-nWYwcCYDI/AAAAAAAACJU/BM45kXhSpTQ/s1600/9thSinaiAscension.jpg

http://www.antiochian.org/sites/antiochian.org/files/images/Ascension.preview.jpg

 

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ederlezi si Pilda celor poftiti la Cina

temps_des_gitans_4

EDERLEZI SI PILDA CELOR POFTITI LA CINA

Ederlezi este numele dat de tigani sarbatorii sarbesti a Sf. Gheorghe si este celebrat anual pe 6 mai. Mai multe detalii puteti gasi in engleza AICI si in randurile de mai jos. Fotografia de mai sus surprinde scena Ederlezi din cadrul filmului lui Emir Kusturica pe muzica lui Goran Bregovic, intitulat „Vremea Tiganilor” din 1988.

~~~+~~~

„Ederlezi is the gypsy name of the serbian celebration of Saint-Georges day. It is celebrated on the 6th of may.

The name Ederlezi comes from turkish Hidirellez, name of the holidays announcing the begining of the spring, occuring 40 days after spring equinoxe. Balkanic slavs added a christian dimension on the day of Saint-Georges.

Hidrellez is a very important day in Anatolia : the word in itself tells much; it is the combination of the names of two prophets : Hizir & Ilyas. Hidrellez means re-birth of nature and is considered as the begining of the summer.

Anatolian beliefs say that Hizir and Ilyas were prophets and friends who would have drunk the water of immortality. The would have made the promess to see each other again each night of the 5th of may, to give birth to nature, every year again. Hizir is the protector of plants and poor people ; he brings abundance everywhere he goes.

Ilyas is the protector of waters and animals ; he give good health everywhere he goes.

People believe that the wishes made this night will become true ; that the ills will be healed, and that it will be the end of misfortune…

There are also a lot of rituals : some put a coin in a red bag and hang it to a rose. The next morning the money is put back in the purse and it should bring abundance.

Today, this day is mostly known as the good occasion to make big picnics in the nature…”

source> http://www.kustu.com/w2/en:ederlezi?redirect=1

~~~+~~~

EDERLEZI (Rroma)

1988/ 1998 – Goran Bregovic

Same amala oro kelena

Oro kelena dive kerena

Sa o Roma

(Amaro dive

Amaro dive, Ederlezi

Ej… ah… )

Sa o Roma, babo, babo

Sa o Roma, o daje

Sa o Roma, babo, babo

Ej, Ederlezi

Sa o Roma, daje

Sa o Roma babo, E bakren cinen.

A me coro, dural besava.

A a daje, amaro dive.

Amaro dive erdelezi.

Ediwado babo, amenge bakro.

Sa o Roma, babo. E bakren cinen.

Eeee…j, Sa o Roma, babo babo, Sa o Roma daje.

Sa o Roma, babo babo, Erdelezi. Erdelezi, Sa o Roma Daje.

Eeee… Sa o Roma, babo babo, Sa o Roma daje. Sa o Roma, babo babo, Eeee…

Erdelezi, Erdelezi.

Sa o Roma Daje

ENGLEZA

All my friends dance the oro
Dance the oro, they make the day
All the Roma, mammy
All the Roma, dad, dad
All the Roma, o mammy
All the Roma, dad, dad
Ederlezi, Ederlezi
All the Roma, mammy

All the Roma, dad, sacrifice sheep
But me, poor drummer, I must stay away
A Romany day, our day
Our day, Ederlezi

Dad, a sheep for us
All the Roma, dad, sacrifice sheep
All the Roma, dad, dad
All the Roma, oh mammy
All the Roma, dad, dad
Ederlezi, Ederlezi
All the Roma, mammy

ROMANA*

Toti prietenii dansati hora [1]

Dansati hora, ei fac ziua

Toti rromii, mamica

Toti rromii, tata, tata

Toti rromii, oh mamica

Toti rromii, tata, tata

Ederlezi, Ederlezi

Toti rromii, mamica


Toti rromii, tata, jertfesc oaia

Dar eu, umilul tobosar [2], trebuie sa stau deoparte

O zi a Rromilor, ziua noastra

Ziua noastra, Ederlezi


Tata, o oaie pentru noi

Toti rromii, tata, jertfesc oaia

Toti rromii, tata, tata

Toti rromii, oh mamica

Toti rromii, tata, tata

Ederlezi, Ederlezi

Toti rromii, mamica.

* Traducerea din engleza in romana imi apartine si este facuta dupa varianta de mai sus.

[1]- „The Oro is also popular among the Roma people of Eastern Europe, and the dancing is practically the same as the one of the neighbouring ethnicities. Gypsy oros, and Romani music in general, are very well apreciated among non gypsies in the Balkans and Romania.”

[2] – tobosar sau comis-voiajor. Sensul cuvantului vrea sa exprime departarea de ceilalti. Fie ca e tobosar *(nu poate participa la hora), fie ca e comis-voiajor *(e departe de multime), ambii termeni evidentiaza o trasatura aparte pe care rromii o au, fie de muzicanti, fie de comercianti.

Ederlezi/ Durdevdan cantat in limba sarbeasca

~~~+~~~

Pilda celor poftiti la cina

„…Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în împărăţia lui Dumnezeu!

Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi;

Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata.

Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă.

Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă.

Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni.

Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici.

Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc.

Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa,

Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.” Sf. Ev. Luca 14, 15-24

images-films-le_temps_des_gitans-galerie-le_temps_des_gitans_14

Profit de faptul ca scriu aceste randuri tocmai cand Duminica, in bisericile noastre ortodoxe,  se va citi pilda celor poftiti la cina Imparatului Hristos (expusa mai sus); dorind astfel sa fac intr-un fel legatura cu Ederlezi.

Desi este o sarbatoare ce este asociata de catre rromi Sfantului Gheorghe – Purtatorul de Biruinta si oarecum are o provenienta islamica, Ederlezi contine elemente cu o nuanta profunda, ce reusesc sa imprime un duh crestinesc cantarii.

Putem evidentia cateva aspecte ce fac trimitere la elemente pur crestine, cum ar fi jertfirea oii si hora cu cina la care toti sunt chemati. Aceste elemente relanseaza in discutie problema rromilor in spatiul ortodox, Pilda evanghelica cu cei chemati la Cina nefacand altceva decat sa dea o si mai mare importanta acestui aspect.

Este totusi o analogie destul de indrazneata, nu ciudata – cum ar crede altii, intre Ederlezi si Cina crestinilor, care atinge coardele cele mai sensibile ale unei problematici destul de vechi: situatia rromilor in Ortodoxie.

Pilda din Evanghelie se adreseaza in primul rand celor chemati. Daca este sa vorbim in planul istoric, putem spune faptul ca aceasta era adresata evreilor ca si popor ales. Duhovniceste vorbind, ea se refera acum ortodocsilor, ce au constiinta si simtirea Potirului si deci, a Cinei.

Pe acestia chemandu-i sluga Stapanului, cand toate pregatirile s-au terminat, are parte doar de scuze si pretexte fondate, dar care expima lipsa de comuniune – insasi aspectul principal al acestei parabole.

Maniat fiind nu doar pe situatia creata cum s-ar crede, ci chiar si pe cei chemati, cum spune ultima fraza din parabola, Stapanul nu mai tine cont de fetele alesilor – a prietenilor Lui, ci ordona umplerea mesei cu fete necunoscute; Cina evidentiaza astfel faptul ca bucuria cea mare nu era regasita in cinstirea unui eveniment oarecare, ci in cinstea revederii Stapanului – intalnirea cu El era insusi evenimentul.

Grijile lumesti care i-au impovarat pe alesi sa vina la Cina se arata a fi noi: tarina, boii si sotia erau toate noi. Nou era si Stapanul, care se gatise de sarbatoare. Stralucirea data de catre cele lumesti pare sa paleasca stralucirea impodobirii Stapanului, care este trecut astfel pe locul secund. Ce face deci atunci, in chip logic sa spunem, Stapanul? Cheama sa-I vada stralucirea cei care nu au alte straluciri de care sa se bucure, in ordinea enumerarii in pilda: săracii, neputincioşii, orbii şi şchiopii.

Sunt enumerate categoriile de oameni ce nu au cu ce sa se impodobeasca vreodata: saracii nu au bani; neputinciosii nu se pot bucura de ele; orbii nu isi pot vedea podoabele si schiopii nu au cum sa le poarte. Sunt chemati deci toti cei care nu au parte de stralucire, lepadatii si smeritii, care au si venit, desi nu-L stiau pe Stapan, ci doar sa-L vada si sa se impartaseasca din bunurile Lui. Acestia auzisera de el, ei erau din cetate.

Masa neputand fi umpluta, Stapanul vrand ca toti sa-L cunoasca, ordona chemarea celor de pe ulite si de la casele marginase cetatii, spunandu-i slugii Sale sa-i sileasca sa vina ca sa intre la Cina. Prin acest lucru observam clar ca socoteala Stapanului trebuia implinita. Deasemenea, erau multi alesi…si putin care au venit chemati. Au fost adusi fara forta cei neputinciosi si lepadati. Ramanand loc, a adus cu forta pe cei care se temeau de Stapan, intr-un chip smerit. Ei sunt cei carora li s-a scris in Scriptura ca frica de Dumnezeu este inceputul intelepciunii, adica al cunoasterii – al vederii. Cei uitati devin astfel cei alesi (in mod propriu si figurat). Cei alesi sunt uitati de catre Stapan.

Tabloul cu imaginea sarbatorii Ederlezi surpinde intr-un mod minunat constrastul cu Pilda celor chemati la Cina. Este mai mult decat un contrast, este o prelungire, este un raspuns dat situatiei descrise acolo, la Cina Stapanului. Este, daca vreti, nazuinta si dorul unor oameni de a veni la Cina alesilor, aducand cu ei mostenirea stramoseasca, slabanogirea si neputinta sortii, siliti fiind, daca vreti, de temerea si necurajul inrdraznirii catre cele sfinte… datorate de cele mai multe ori de invidia ‘celor alesi’.

Ederlezi este ‘Pastele’ rromilor in care Mielul este jertfit, este impartit tuturor, devenind astfel sarbatoarea lor, ziua horei si a comuniunii depline.

Dramaticul ce apare in cantec, prin neputinta ce o are cel care canta, de a fi prezent impreuna cu ceilalti la aceasta bucurie, pare sa-l incadreze in categoria celor care participa in duh la aceasta sarbatoare, deschizand astfel ideea unificarii in duh a tuturor rromilor de pretutindeni cu ocazia acestui praznic. Facand legatura cu scena descrisa in Pilda, putem spune ca pe langa cei adusi cu forta si cei fara forta, exista categoria celor ce sunt departe si de cetate si de marginile ei, deci de Stapan si Cina Lui, dar care, din pricina distantei, nu pot fi chemati de sluga. Ei aduc cu ei dorul ce nu poate mistuit decat cu duh, in duh fiind alaturi de Stapan.

Ei nu sunt imobilizati nici de tarini sau boi sau sotie, ei sunt liberi in duh, calatorind ca nomazii in satre alaturi de familie. Cand strigi catre ei sa vina, trebuie sa strigi in duh. Cand ii chemi la Cina, trebuie sa-i chemi in duh. Pe ei duhul (glasul constiintei) ii povatuieste si ii conduce, iar libertatea ce le-o da  imprima in ei felul lor de-a fi. NU! ei nu sunt iremediabili in ceea ce priveste credinta. Ei au credinta duhului, a libertatii. Daca vrea cineva sa le vorbeasca de Dumnezeu si despre credinta in El, sa le vorbeasca in Duh, induhovniciti fiind.

Stim si am auzit de faptele rele savarsite deseori de multi dintre ei, dovada a libertatii lor de constiinta, dar solutia e la noi. ‘Cheia’ Duhului o au cei ce dau Duh, duhovnicii, celor ce cauta Duh. Nu poti vreodata sa-l ingradesti pe rrom vreodata cu nimic, poate nici cu canoane, de legi nici nu mai vorbim, insa ii poti arata adevarata libertate, nu pamanteasca, ci cereasca, care pe multi care au dorit sa o cucereasca i-a ‘silit’, precum in Pilda, sa o faca cu teama de Dumnezeu.

dan.camen.

~~~+~~~

foto> http://www.dvdrama.com/imagescrit2/t/e/m/temps_des_gitans_4.jpg

 

Etichete: , , , , , , ,